Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 23.07.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy Wrocław do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

EPA GREEN Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław,

2) SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław,

3) EPA GREEN Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

– w kryterium cena brutto – 8,77 pkt,

– w kryterium dysponowanie samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni posiadającym doświadczenie zawodowe minimum 3 lata – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 9,26 pkt,

2) oferta nr 2:

– w kryterium cena brutto – 9,04 pkt,

– w kryterium dysponowanie samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni posiadającym doświadczenie zawodowe minimum 3 lata – 0,00 pkt,

– łączna punktacja – 7,42 pkt,

3) oferta nr 3:

– w kryterium cena brutto – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie samochodem ciężarowym samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony, spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin EURO 6 – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie osobą nadzorującą prace posiadającą uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni lub Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni posiadającym doświadczenie zawodowe minimum 3 lata – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 10,00 pkt.