Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 28.09.2018 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Wyspy Słodowej we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 28.09.2018 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Cena ofertowa brutto: 768 693,73 zł.

Czas trwania zamówienia: 01.11.2018 r. – 31.03.2020 r.

Warunki płatności: określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 784 016,34 zł.

Czas trwania zamówienia: 01.11.2018 r. – 31.03.2020 r.

Warunki płatności: określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 795 599,94 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej