Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/453/09/2018/W                           Wrocław, dnia 20.09.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

CAŁOROCZNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE WYSPY SŁODOWEJ WE WROCŁAWIU

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

4. Wzór gwarancji