Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 04.10.2018 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Wyspy Słodowej we Wrocławiu do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) FBSerwis Wrocław Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce,

2) CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

– w kryterium cena brutto – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie samochodem dostawczym do realizacji zadania spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin minimum EURO 6 – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie samochodem samowyładowczym do realizacji zadania spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin minimum EURO 6 – 10,00 pkt,

– w kryterium jakość realizacji zadania – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2:

– w kryterium cena brutto – 9,80 pkt,

– w kryterium dysponowanie samochodem dostawczym do realizacji zadania spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin minimum EURO 6 – 0,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie samochodem samowyładowczym do realizacji zadania spełniającym europejski wymóg standardu emisji spalin minimum EURO 6 – 10,00 pkt,

– w kryterium jakość realizacji zadania – 10,00 pkt,

– łączna punktacja – 8,38 pkt.