Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.4690/04/2016/W                         Wrocław, dnia 15.04.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 do przetargu nieograniczonego na:

KOSZENIE ROŚLINNOŚCI TRAWIASTYCH NA PIĘCIU NIECZYNNYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW KOMUNALNYCH/PRZEMYSŁOWYCH ORAZ POWIERZCHNIOWE SPRZĄTANIE ZALEGAJĄCYCH ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr X

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

6. Plany sytuacyjne – załączniki od nr 2A do nr 2E

7. Wzór umowy na przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji w Kompostowni