Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Wrocław, dnia 24.06.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, województwo dolnośląskie, tel. 071 75-86-900, faks 071 75-86-922.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekosystem.wroc.pl.

I.2) Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dachu i elewacji hali znajdującej się na terenie Ekosystem sp. z o.o. przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1) Rozebranie rynien z PCV nadających się do użytku.

2) Rozebranie rur spustowych z PCV nadających się do użytku.

3) Rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza warstwa.

4) Rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych – następna warstwa.

5) Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi.

6) Utylizację papy.

7) Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów.

8 ) Demontaż zadaszenia z płyt poliwęglanowych.

9) Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi.

10) Utylizację materiałów z rozbiórki.

11) Ostrożny demontaż instalacji uziemiającej i zerowania z bednarki.

12) Ostrożny demontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu.

13) Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym.

14) Naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą podkładową.

15) Naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 4,7 mm.

16) Naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzch-niego krycia – okapy, gzymsy, łączenie z poliwęglanem.

17) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.

18) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm – pas nadrynnowy.

19) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm – pas przy łączeniu papy i poliwęglanu.

20) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm – z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm – obróbki między płytami poliwęglanu.

21) Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm – z demontażu.

22) Montaż rur spustowych o śr. 120 mm – z demontażu.

23) Wymianę łacenia dachu pod pokrycie płytami poliwęglanowymi o odstępie łat ponad 20 cm.

24) Impregnację ogniochronna elementów drewnianych preparatem np. Fobos M-2 – ręcznie.

25) Zadaszenie z płyt poliwęglanowych – położenie płyty poliwęglanowej przykręcanej do konstrukcji stalowej (należy uwzględnić konieczność montażu listew aluminiowych do konstrukcji stalowej, aby nie przykręcać śrub bezpośrednio do poliwęglanu). Poliwęglan wielokomorowy gr. 16 mm.

26) Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną wokół poliwęglanu.

27) Ponowny montaż instalacji odgromowej – z demontażu.

28) Zabezpieczenie lub demontaż i powtórny montaż elementów na elewacji np. szyldów, tablic, uchwytów, urządzeń, itp.

29) Osłony okien i drzwi folią polietylenową.

30) Zabezpieczenie parapetów folią polietylenową.

31) Przygotowanie starego podłoża – oczyszczenie mechaniczne i zmycie z usunięciem zabrudzeń biologicznych i farby.

32) Skasowanie wykwitów (zacieków).

33) Dwukrotne odgrzybianie tynków metodą smarowania.

34) Przygotowanie starego podłoża – dwukrotne gruntowanie emulsją.

35) Malowanie elewacji farbą akrylową – wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonące.

36) Miejscowe naprawy gzymsu betonowego.

37) Przecieranie gzymsu betonowego.

38) Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 8 cm na ścianach – naprawa miejsc uszkodzonych.

39) Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach – naprawa miejsc uszkodzonych.

40) Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach – naprawa miejsc uszkodzonych.

41) Ochronę narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego.

42) Ochronę obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej.

43) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m.

44) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.

45) Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenia oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenia oferty wariantowej: nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium: 6000 zł.

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę, przebudowę lub remont obiektu kubaturowego o powierzchni minimum 250 m2.

2. Zamawiający oceniając posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży poświadczenie dla każdego z zamówień podanych w pkt 1, potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek podany w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną.

5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada:

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dokumenty dotyczące w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) Kryteria oceny ofert:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 90

2. Okres gwarancji – 10

IV.3) Zmiana umowy

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

2) zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

3) zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy;

4) zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, lub okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy;

5) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy;

6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie.

3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekosystem.wroc.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, osoba uprawniona do kontaktów: Monika Cander, pok. nr 131 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 09:30, miejsce: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu, Sekretariat (pokój nr 106, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: –

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

IV.4.18) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 24.06.2015.