Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Remont dachu i elewacji hali znajdującej się na terenie Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu” do realizacji zamówienia został wybrany następujący Wykonawca:

TRANSBUD Michał Diudiuk

ul. Serbska 7a, 51-111 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 224 446,57 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) TRANSBUD Michał Diudiuk

ul. Serbska 7a, 51-111 Wrocław

2) TRABS Jakub Muszyński

ul. Ks. F. Kutrowskiego 29/7, 55-200 Oława

3) DAMAR Sp. z o.o.

ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław

4) ELSANA Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

5) BUDOM Sylwia Szerłomska – Zdziebło

ul. Kamieńskiego 120/1, 51-124 Wrocław

6) ARPET s.c. Artur Adamus, Piotr Dereń

ul. Kętrzyńska 5, 51-413 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena  – 10,00 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena  – 6,16 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 7,50 pkt,

–  łączna punktacja – 6,29 pkt,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena  – 9,95 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 7,50 pkt,

–  łączna punktacja – 9,71 pkt,

4) oferta nr 4:

–  w kryterium cena  – 9,17 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 7,92 pkt,

–  łączna punktacja – 9,05 pkt,

5) oferta nr 5:

–  w kryterium cena  – 8,32 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 8,49 pkt,

6) oferta nr 6:

–  w kryterium cena  – 6,76 pkt,

–  w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,08 pkt.