Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

 Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Dostawę sprzętu komputerowego” do realizacji zamówienia została wybrana firma:

TRM s.c. Tomasz Kałuża, Agnieszka Kałuża

ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 191 572,50 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

1) LPK GROUP s.c. Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów

ul. Sierpnia 80 nr 15, 59-700 Bolesławiec,

2) Alltech s.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock,

3) TRM s.c. Tomasz Kałuża, Agnieszka Kałuża

ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – oferta odrzucona,

oferta nr 2 – 8,17 pkt,

oferta nr 3 – 10,00 pkt.