Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu w następujący sposób – w rozdziale XII pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) w wysokości 23%.”.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 25.07.2019 r. do godz. 1030,

– otwarcia ofert – na dzień 25.07.2019 r. o godz. 1100.