Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 25.07.2019 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usługi polegającej na obsłudze ładowarki o pojemności łyżki minimum 3 m3 (tj. załadunku i rozładunku materiałów sypkich i odpadów zielonych) Kompostowni przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 25.07.2019 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

KOP-TRANS Usługi Ziemno-Transportowo-Dźwigowe Tomasz Świder

ul. Główna 6, Paniowice, 55-120 Oborniki Śląskie

Cena ofertowa brutto: 172 200,00 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

PHOENIX BUSINESS Sp. z o.o.

ul. Kalinowa 9, 41-707 Ruda Śląska

Cena ofertowa brutto: 269 062,50 zł.

Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 172 200,00 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.