Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-22 na pytania do SIWZ i zmiana treści SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu której i na rzecz działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W wyżej wymienionym postępowaniu Zamawiający ograniczył możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę maksymalnie do dwóch zdań (rozdział III, pkt 5 SIWZ).

Tymczasem w postępowaniach n  całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław w minionych latach (m.in. postępowania w latach 2007, 2009, 2013 oraz 2015) jeden Wykonawca mógł złożyć ofertę na maksymalnie trzy zadania – z czego Wykonawcy korzystali, a Zamawiający w przeszłości wybierał jednego Wykonawcę do realizacji trzech zadań.

W naszej ocenie ograniczenie możliwości składania ofert przez jednego Wykonawcę do maksymalnie dwóch zadań jest ograniczeniem konkurencji wśród Wykonawców.

Takie ograniczenie skutkuje mniej korzystnymi ofertami dla Zamawiającego (miasta Wrocławia).

Niniejszym zwracamy się z prośbą o całkowite zniesienie ograniczeń w zakresie liczby zadań na które może startować jeden Wykonawca lub powrót do wcześniejszej praktyki, tj. do ograniczenia do trzech zadań.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający pismem z dnia 17.01.2017 r. nr AXXZ.MC.214/01/2017/W, w związku z uznaniem w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu złożonym w dniu 23.12.2016 r. przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. oraz Postanowieniem z dnia 09.01.2017 r. Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego, zmienił treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) pkt 5 w rozdz. III otrzymał następujące brzmienie:

„5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, na dwa lub na trzy zadania (maksymalnie).”

2) w pkt 1.2.2.1. w rozdz. V wyrażenie „a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania” zastąpiono wyrażeniem „a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub trzy zadania”,

3) w pkt 1.2.2.2. w rozdz. V wyrażenie „a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania” zastąpiono wyrażeniem „a w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwa lub trzy zadania”,

4) w pkt 1.2.3.1.2. w rozdz. V wyrażenie „w przypadku składania oferty na dwa zadania” zastąpiono wyrażeniem „w przypadku składania oferty na dwa lub trzy zadania”,

5) w pkt 1.2.3.2. w rozdz. V wyrażenie „w przypadku składania oferty na dwa zadania” zastąpiono wyrażeniem „w przypadku składania oferty na dwa lub trzy zadania”,

6) w pkt 1.2.4. w rozdz. V wyrażenie „w przypadku składnia oferty na dwa zadania” zastąpiono wyrażeniem „w przypadku składnia oferty na dwa lub trzy zadania”,

7) w pkt 1 w rozdz. XI zdanie drugie otrzymało następujące brzmienie „Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa lub trzy zadanie, całkowita wysokość wniesionego wadium musi stanowić sumę wysokości wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań objętych ofertą Wykonawcy.”,

8 ) w pkt 10 w rozdz. XIII wyrażenie „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 24.01.2017 r. o godz. 1100” zastąpiono wyrażeniem „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 02.02.2017 r. o godz. 1100”,

9) zmieniono treść Formularza oferty (w załączeniu do pisma nr AXXZ.MC.214/01/2017/W),

10) zmieniono treść załącznika nr VIA (w załączeniu do pisma nr AXXZ.MC.214/01/2017/W),

11) zmieniono treść załącznika nr VIB (w załączeniu do pisma nr AXXZ.MC.214/01/2017/W),

12) zmieniono treść załącznika nr VIC (w załączeniu do pisma nr AXXZ.MC.214/01/2017/W),

13) zmieniono treść załącznika nr VID (w załączeniu do pisma nr AXXZ.MC.214/01/2017/W),

14) zmieniono treść załącznika nr VIE (w załączeniu do pisma nr AXXZ.MC.214/01/2017/W).

Pytanie nr 2:

Wnoszący pytanie uprzejmie prosi o doprecyzowanie warunków określonych w rozdz. V ust. 1.2.1.2. SIWZ, poprzez wskazanie konkretnych kodów odpadów z grupy „16” katalogu odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923), które Zamawiający przewiduje do zbierania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Powyższa prośba wynika z faktu, iż w grupie „16” katalogu odpadów znajdują się rodzaje odpadów, których źródłem powstania jest działalność przemysłowa, w tym produkcyjna, a co za tym idzie wytworzenie takich odpadów w warunkach świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia jest niemożliwe.

Odpowiedź nr 2:

Zmawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu, w trakcie realizacji umowy przewiduje się wystąpienie odpadów z grupy „16” sklasyfikowanych do: podgrupy „16 01” o kodach 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, podgrupy „16 06” – baterie i akumulatory o kodach 16 06 04, 16 06 05, podgrupy „16 80” – odpady różne o kodzie 16 80 01, podgrupy „16 81” – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych o kodzie 16 81 02.

Pytanie nr 3:

W kontekście postanowień § 3 ust. 4 pkt 17 w zw. z § 3 ust. 5 i 6 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, wnoszący pytanie uprzejmie prosi i podanie informacji, w jaki sposób w świetle obowiązujących na gruncie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.2016.922) Zamawiający będzie administrował otrzymanymi danymi osobowymi, w tym w szczególności wnosi o wyjaśnienie, czy przekazywane przez wykonawcę dane osobowe pracowników, mające niewątpliwie status danych wrażliwych, z uwagi na zasadę jawności postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, będą posiadały status danych dostępnych publicznie?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż spółka Ekosystem zastrzegła sobie prawo dostępu do danych na podstawie przepisu szczegółowego rangi ustawy – art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie bowiem z zasadami przetwarzania danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych) – przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi dalsze przetwarzanie w drodze umowy zawartej na piśmie. Umowa musi zawierać zakres i cel przetwarzania danych. Projekt umowy załączony do specyfikacji zawiera cel w § 1 i zakres danych w § 3 ust. 4 pkt 17: „Wykaz zawierać ma imię i nazwisko pracownika, datę obowiązywania umowy o pracę, rodzaj wykonywanych czynności; Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania w/w wykazu pracowników i przekazywania Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu w terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia zmiany,”. Należy również wskazać, że dane te nie stanowią danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podmiot, któremu dane powierza się musi spełniać wymogi opisane w art. 36 do 39a ustawy o ochronie danych osobowych. Zamawiający posiada wdrożone zasady przetwarzania danych opisane w Polityce Bezpieczeństwa, został też wyznaczony i zarejestrowany w GIODO ABI, a każdy pracownik podpisał deklarację o zachowaniu danych w poufności.

Z uwagi na ochronę danych osobowych dane te nie będą udostępnianie w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Natomiast zasada jawności wskazana w ustawie Prawo zamówień publicznych nie będzie tu miała zastosowania, bowiem prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia kończy się w dacie zawarcia umowy, a dane osobowe, których dotyczy zapytanie, będą przekazywane w trakcie realizacji umowy.

Pytanie nr 4:

Wnoszący pytanie prosi o wyjaśnienie, czy w § 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 11 projektu umowy, określone zostały warunki odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy w rozumieniu art. 471 i następnych kodeksu cywilnego, czy deliktowej w rozumieniu art. 415 k.c. i następnych?

Wnoszący pytanie pragnie nadmienić, iż odpowiedzialność deliktowa oparta jest na zasadzie winy sprawcy. Bezpośrednim następstwem wykazania winy sprawcy staje się osobisty obowiązek sprawcy naprawienia wyrządzonej szkody. W odróżnieniu jednakże od odpowiedzialności kontaktowej, odpowiedzialność deliktowa, nie może podlegać modyfikacji w ramach łączącego strony stosunku prawnego (art. 473 k.c.).

Z treści § 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 11 projektu umowy wynika nieograniczona odpowiedzialność wykonawcy za właściwie wszystkie wypadki (zdarzenia), które ujawnią się w toku realizacji zamówienia, przy tym odpowiedzialność ta ulega rozszerzeniu i zobowiązanie do wypłaty odszkodowań w oczekiwanej przez poszkodowanych wysokości, za szkody wyrządzone przez podmioty z pomocy których wykonawca będzie korzystał.

W ocenie wnoszącego pytanie, takie ukształtowanie odpowiedzialności wykonawcy, narusza w sposób oczywisty przepisy art. 415 k.c., a także art. 429 k.c. albowiem odbierają wykonawcy możliwość wykazania, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków, w tym zdarzeń losowych, a tym samym uchylenia się od obowiązku naprawienia powstałej szkody.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż przywołany w zapisach projektu umowy (§ 3 ust. 3 i ust. 4 pkt 11) zapis o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub podmioty działające na jego zlecenie, nie stanowi modyfikacji zasad odpowiedzialności deliktowej, wskazanych w kodeksie cywilnym, a jedynie wskazanie, że wszelkie roszczenia odszkodowawcze, jakie pojawią się w związku z wykonywaniem i wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zostaną skierowane lub będą kierowane do Wykonawcy, jako podmiotu ponoszącego pełną odpowiedzialność za szkody, co nie pozbawia Wykonawcy prawa do wykazania, iż za skutki pewnych zdarzeń odpowiedzialności nie ponosi.

Pytanie nr 5:

W § 13 ust. 3 projektu umowy, Zamawiający zastrzegł, iż zmiana bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy uzależniona będzie od wcześniejszej zgody Zamawiającego. Przyjęcie takiego rozwiązania, w ocenie wnoszącego pytanie, stoi w oczywistej sprzeczności z postanowieniami art. 36b i 36ba ustawy prawo zamówień publicznych, które możliwość wprowadzenia nowych podwykonawców uzależniają od spełnienia przez nich obiektywnych kryteriów, a nie uznaniowości Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze wnoszę o dokonanie stosownej modyfikacji postanowień § 13 projektu umowy.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 6:

W nawiązaniu do wymogów zawartych w części XVII SIWZ, ustęp 2 pkt 6 i 7 czy Zamawiający nie będzie wymagała kopii dokumentów potwierdzających spełnianie normy emisji spalin EURO 5 dla pojazdów podanych w załączniku nr VI, tj. dla „podstawowych” pługosyparek?

Odpowiedź nr 6:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – Rozdział XVII pkt 2 ppkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) kopii dokumentów potwierdzających spełnianie normy emisji spalin EURO 5 i 6 (wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach) dla pojazdów podanych w załączniku nr VI „Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych”, potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem”, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski,”.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający przewiduje kontrolę bazy i sprzętu przed podpisaniem umowy? Jak należy intepretować zapis działu II, rozdziału II, ustęp 1 pkt 6 SOPZ. Czy w kwietniu 2017 r. Wykonawca nie musi dysponować wszystkimi pługosyparkami, lecz wyłącznie 4 jednostkami na zadanie? Jakimi normami emisji spalin EURO powinny dysponować przedmiotowe 4 jednostki?

Odpowiedź nr 7:

Zgodnie z SOPZ Dział II Rozdział II ust. 1 pkt 5 Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dokona wizji lokalnej bazy sprzętowo-transportowej (…).

Zamawiający podczas w/w wizji dokona sprawdzenia dowodów rejestracyjnych wszystkich pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem ważności badań technicznych oraz dokumentów stanowiących podstawę dysponowania sprzętem.

Zgodnie z SOPZ Dział II Rozdział II ust. 1 pkt 6 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 15.04.2017 r. Wykonawca musi dysponować na bazie sprawnymi czterema pługosyparkami jezdniowymi (na jedno zadanie).

W/w cztery jednostki sprzętowe winny spełniać normy emisji spalin EURO na minimalnym poziomie określonym w SIWZ Rozdział V pkt 1.2.3.1.2.

Pytanie nr 8:

Prosimy o wyjaśnienie załącznika nr III – Pisemne zobowiązanie. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób rozgraniczyć 3 punkty niniejszego oświadczenia:

1) Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie,

oraz

2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący,

oraz

4) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

Jak opisać sytuacje, gdy np. zasoby (sprzęt i zasoby ludzkie) udostępnia podmiot, który będzie równocześnie podwykonawcą na jednym z zakresów zamówienia?

Odpowiedź nr 8:

Załącznik nr III „Pisemne zobowiązanie” należy wypełnić zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

Pytanie nr 9:

Czy w przypadku realizowania usługi opróżniania odpadów z koszy ulicznych przez podwykonawcę, czy podmiot bezpośrednio realizujący usługę w tym zakresie (podwykonawca) winien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wrocławia?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, że zakres zamówienia nie zawiera elementu odbierania odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław.

Pytanie nr 10:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu rozdziału VIII, ustęp 2, pkt 3 SIWZ, tj. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują ten zakres zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

W przypadku polegania za zdolnościach innych podmiotów w zakresie doświadczenia, co oznacza obowiązek realizowania tego zakresu przez te podmioty? Czy oznacza to, iż podmiot udostępniający zasoby będzie zobowiązany do zrealizowania w całości przedmiotowego zakresu zamówienia? Czy Zamawiającemu wystarczy oświadczenie Wykonawcy, że podmiot udostępniający doświadczenie będzie np. doradzał Wykonawcy jak realizować zamówienie?

Odpowiedź nr 10:

Zapis w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdz. VIII pkt 2 ppkt 3 jest zgodny z zapisami art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 11:

Rozdział V, pkt 1.2.1.2.: Czy miejsce zbierania odpadów wskazane w zezwoleniu na zbieranie odpadów powinno znajdować się na terenie bazy sprzętowo-transportowej, o której mowa w Rozdziale II, pkt 1 „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia”?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający wyjaśnia, że miejsce zbierania odpadów powinno być zgodne z wydanym na podstawie odpowiednich przepisów zezwoleniem na zbieranie odpadów.

Pytanie nr 12:

Rozdział V, pkt 1.2.1.3.: Jakie czynności powinien obejmować wpis do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, dotyczącego czynności podejmowanych z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego kategorii 1? Czy Zamawiający ma na myśli wpis do rejestru zakładów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 oraz wpis do rejestru zakładów uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania i przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wymaga posiadanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie czynności niezbędnych do prowadzenia prac opisanych w Załączniku 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Dział VI – Usuwanie padłych zwierząt, co najmniej w zakresie transportu.

Pytanie nr 13:

Rozdział V, pkt 1.2.3.1.2.d): Jako zamiatarkę małogabarytową (ppkt e) Zamawiający wyklucza używanie zamiatarki ciągnionej, natomiast przy zamiatarce jezdniowej (ppkt d) brak jest takiego obostrzenia. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza używanie zamiatarki ciągnionej jako zamiatarki jezdniowej, przy spełnieniu przez zamiatarkę ciągnioną wymogów opisanych w ppkt d).

Odpowiedź nr 13:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na każdym zadaniu wykonawca musi dysponować co najmniej jedną zamiatarką spełniającą normy emisji spalin EURO 6. Pozostałe zamiatarki muszą spełniać wymogi podane w SIWZ rozdz. V pkt 1.2.3.1.2.

Pytanie nr 14:

Rozdział V, pkt 1.2.3.2.: Proszę o wskazania, jakie uprawnienia powinni mieć pracownicy wskazani jako kierowcy i/lub operatorzy pojazdów. Nie ma przesłanek, aby wszyscy ze wskazanej grupy pracowników posiadali uprawnienia kat. C do kierowania pojazdami ciężarowymi. Proponujemy, aby wymogiem było, by 40% wskazanych pracowników posiadało uprawnienia kat. C lub uprawnienia w zakresie operowania pojazdami typu ładowarka, pozostali – uprawnienia kat. B.

Odpowiedź nr 14:

Mając na uwadze różnorodność stosowanego sprzętu oraz uwzględniając zapisy SOPZ – Dział VII, ust. 1 pkt 7 – Wykonawca przez cały okres zamówienia powinien dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje do obsługi pojazdów i urządzeń służących do realizacji zamówienia, Zamawiający nie określa szczegółowego zakresu ich uprawnień.

Pytanie nr 15:

Rozdział VIII pkt 5.: Proszę o korektę numeracji punktów. Jest od 5.2.1) do 5.2.6.), powinno być: od 3.2.1) do 3.2.6).

Odpowiedź nr 15:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – pkt 5 w rozdz. VIII otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt od 3.2.1) do 3.2.6) rozdz. VII.”.

Pytanie nr 16:

Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Rozdział III, pkt 8.5.e): Jako kod odpadów, pod którym należy klasyfikować odpady powstałe z opróżniania koszy ulicznych, Zamawiający wskazuje kod 20 03 01. Tymczasem biorąc pod uwagę morfologię i charakter tych odpadów są to głównie odpady opakowaniowe. Z uwagi na powyższe Wykonawca wnosi i wskazania prócz kodu 20 03 01 dodatkowo kod 20 03 99, jako kod odpadów powstających przy opróżnianiu koszy ulicznych.

Odpowiedź nr 16:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – w załączniku 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, Rozdział III, pkt 8.5 wykreśla się ppkt e) i f).

Pytanie nr 17:

Załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór umowy – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu § 3 ust. 6 pkt 4 wzoru umowy poprzez wykreślenie obowiązku przedkładania kopii umów o pracę oraz zmianę zapisu wskazującego na przedłożenie kopii umów o pracę na zapis wskazujący na przedłożenie zanonimizowanych kopii umów o pracę w celu wykazania faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Zgodnie z opinią GIODO wydaną na pytanie Prezesa UZP „W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: „przekazywanie zamawiającemu kopii umów o pracę oraz zakresów obowiązków osób zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji spełnienia określonych warunków [wymogów] przez wykonawcę. W opinii Generalnego Inspektora dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów. Dla Zamawiającego nie jest istotne kto konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudnienia osób w takiej formie. Dopuszczalne będzie też żądanie dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowód potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Ponadto Zamawiający informuje, że wyjaśnienie powyższej kwestii znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 18:

SIWZ Rozdział V pkt 1.2.2. – Zamawiający wskazał, iż o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie, w tym wykonał określone w pkt 1.2.2. SIWZ zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem nabytym w realizacji w/w usług w ramach jednego zamówienia?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem nabytym w realizacji w/w usług w ramach jednego zamówienia.

Pytanie nr 19:

Zamawiający przewidział możliwość wystąpienia odpadów komunalnych zaklasyfikowanych pod kodem 20 03 01. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga również, aby Wykonawcy posiadali ważną na okres trwania zamówienia umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)?

Odpowiedź nr 19:

Uwzględniając odpowiedź na pytanie nr 16, w przypadku, kiedy Wykonawca zaklasyfikuje odpady pod kodem 20 03 01 należy z nimi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 20:

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II pkt 1 – Czy Zamawiający miał na myśli bazę magazynową – transportową w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., na terenie której Wykonawca powinien posiadać decyzję na zbieranie odpadów?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał bazę sprzętowo-magazynową zgodnie z zapisami SIWZ – Załącznik 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Dział II Rozdział II pkt 1.

Pytanie nr 21:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział II pkt 8 ppkt 8.5 lit. e – „odpady powstałe z opróżniania koszy na odpady, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, zaklasyfikowane zostały do grupy 20, o kodzie 20 03 01. Wykonawca prac jest odbierającym odpady”.

Mając na względzie powyższe, czy Wykonawca odbierający odpady powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w tym zakresie?

Odpowiedź nr 21:

Odpowiedź jak na pytanie nr 16.

Pytanie nr 22:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji dotyczących podziału administracyjnego rejonu C, w ramach zadania numer 2 – Śródmieście oraz rejonu S, w ramach zadania nr 4 – Fabryczna.

W szczególności prosimy o zestawienie ulic należących do tych rejonów, ilości przystanków tramwajowych i autobusowych oraz koszy na odpady w obszarze tych rejonów, niezależnie od ich typu oraz ich umiejscowienia.

Odpowiedź nr 22:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Dział III Rozdział I pkt 2, tereny zewnętrzne objęte przedmiotem zamówienia, na potrzeby przeprowadzenia postępowania, podzielone zostały na pięć zadań, które uwzględniają administracyjny podział gminy Wrocław, oznaczone odpowiednio numerami od nr 1 do nr 5, tj.:

1) zadanie nr 2 – realizowane w Śródmieściu, w obrębie którego dokonano podziału na Rejony oznaczone odpowiednio literami C, D, E, F, G, H, I,

2) zadanie nr 4 – realizowane na Fabrycznej, w obrębie którego dokonano podziału na Rejony oznaczone odpowiednio literami R, S, T.

Podział gminy Wrocław na zadania i rejony przedstawia „Mapa poglądowa podziału gminy Wrocław na zadania (rejony)” stanowiąca załącznik nr 1.6. do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z SOPZ Dział III Rozdział I pkt 3 Szczegółowy wykaz terenów zewnętrznych, na którym świadczone będą usługi objęte przedmiotem zamówienia, zamieszczony został:

–  dla zadania nr 2 – w załączniku nr 1.2.36.,

– dla zadania nr 4 – w załączniku nr 1.4.27.

Zgodnie z SOPZ Dział II Rozdział I pkt 3 Szczegółowy wykaz elementów pasa drogowego, na których świadczone będą usługi objęte przedmiotem zamówienia, oraz szczegółowy Wykaz lokalizacji koszy na odpady zamieszczone zostały:

– dla zadania nr 2 – w załącznikach od nr 1.2.1.do nr 1.2.35.,

– dla zadania nr 4 – w załącznikach od nr 1.4.1. do nr 1.4.26.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) załącznik nr IIB „Zestawienie kosztów zadania – zadanie nr 2” otrzymuje nowe brzmienie (zamienny załącznik nr IIB w załączeniu),

2) załącznik nr IIE „Zestawienie kosztów zadania – zadanie nr 5” otrzymuje nowe brzmienie (zamienny załącznik nr IIE w załączeniu).

Załączniki:

1. Załączniki nr IIB i IIE (zamienne).