Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 397 440,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano 10 punktów, w tym:

– w kryterium cena  – 10,00 pkt,

– w kryterium Uprawnienia Gospodarza Terenów Zieleni – 10,00 pkt.