Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 L.dz. AXXZ.MC.11641/07/2015/W    Wrocław, dnia 02.07.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

KOSZENIE ROŚLINNOŚCI TRAWIASTYCH NA PIĘCIU NIECZYNNYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW KOMUNALNYCH/PRZEMYSŁOWYCH ORAZ POWIERZCHNIOWE SPRZĄTANIE ZALEGAJĄCYCH ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW

 

  

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr X

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

6. Plany sytuacyjne – załączniki nr 2A-2E

7. Wzór umowy na przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji w Kompostowni Odpadów Zielonych – załącznik nr 3