Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 19.07.2018 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Usunięcie odpadów budowlanych z nieruchomości położonej przy ul. Pięćdziesięciu Bohaterów we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

W dniu 19.07.2018 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 480 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Warunki płatności: określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 138 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Warunki płatności: określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3:

Konsorcjum:

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAK-MET Stanisław Juśkiewicz

ul. Kasztanowa 2, 55-200 Oława

Cena ofertowa brutto: 160 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Warunki płatności: określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 249 972,48 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej