Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ/MC/149/07/2018/W                           Wrocław, dnia 09.07.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

USUNIĘCIE ODPADÓW BUDOWLANYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. PIĘĆDZIESIĘCIU BOHATERÓW WE WROCŁAWIU

  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Szkic sytuacyjny – załącznik nr 1

4. Wzór gwarancji