Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 06.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Usunięcie odpadów budowlanych z nieruchomości położonej przy ul. Pięćdziesięciu Bohaterów we Wrocławiu do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 138 000,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

2) CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

3) Konsorcjum:

SUEZ ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAK-MET Stanisław Juśkiewicz

ul. Kasztanowa 2, 55-200 Oława

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 2,88 pkt,

–  w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 5,73 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena – 8,63 pkt,

–  w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 9,18 pkt.