Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) informuje, że zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 2 ust. 2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Podczas realizacji przedmiotu umowy usuwane będą odpady, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. poz. 1923) zostały wstępnie zakwalifikowane do następujących grup:

1) grupy „20” – odpady komunalne, łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, tj. odpady sklasyfikowane do:

a) podgrupy „20 01” – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) o kodach: 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36;

b) podgrupy „20 02” – odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) o kodach: 20 02 01;

c) podgrupy: „20 03” – inne odpady komunalne, o kodach: 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99;

2) grupy „17” – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, tj.: odpady sklasyfikowane do:

a) podgrupy „17 01” – odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika), z wyłączeniem odpadów o kodach 17 01 06 i 17 01 81;

b) podgrupy „17 02” – odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 02 04;

c) podgrupy „17 06” – materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest;

d) podgrupy „17 09” – inne odpady z budowy, remontów i demontażu o kodzie 17 09 04;

3) grupy „16” – odpady nieujęte w innych grupach, tj.: odpady sklasyfikowane do:

a) podgrupy „16 01” o kodach 16 01 03, 16 01 19, 16 01 20;

b) podgrupy „16 02” – odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych o kodach 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14;

c) podgrupy „16 81” – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych o kodzie 16 81 02.”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.