Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Interwencyjne prace porządkowe polegające na sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 274 303,80 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano 10 punktów, w tym:

– w kryterium cena  – 10,00 pkt,

– w kryterium dysponowanie samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o masie całkowitej powyżej 2,5 tony do realizacji zadania spełniającymi normy emisji spalin minimum EURO 4 – 10,00 pkt.