Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie (3)

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., jako Zamawiający informuje, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), że w w/w postępowaniu w dniu 15.03.2013 r. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wniosło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego.

Jednocześnie wzywamy Państwa do przystąpienia do postępowania odwoławczego.