Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka  23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail , faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki przetargu: www.ekosystem.wroc.pl

Oferty należy przesyłać: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

REMONT TOALET ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 23 WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: 1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu następujących toalet:

1)  toaleta zlokalizowana przy sekretariacie na pierwszym piętrze,

2)  toaleta damska zlokalizowana na parterze,

3)  toaleta męska zlokalizowana na parterze,

4)  toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na pierwszym piętrze na końcu korytarza.

II.4) Główny kod CPV: 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0

II.5) Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) OPIS

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.2.1) Termin składania ofert:

Data: 23/05/2017, godzina: 11:30,

III.2.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).