Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.15065/12/2014/W                       Wrocław, dnia 23.12.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY WROCŁAW

 

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji