Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 75 86 900, faks 71 75 86 922.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekosystem.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) POCHODZĄCYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY WROCŁAW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) w zakresie odbioru odpadów z betonu i gruzu: a) udostępnienie dwóch kontenerów o pojemności 7 m3 i podstawienie ich w miejscach wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio: jeden kontener przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu, natomiast drugi kontener przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu; b) odbiór zapełnionych kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów z betonu oraz gruzu, z jednoczesnym podstawieniem pustych kontenerów, w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu ciągłą i nieprzerwaną możliwość przyjmowania do PSZOK-ów selektywnie zbieranych odpadów z betonu i gruzu dostarczanych przez mieszkańców Gminy Wrocław; c) transport odebranych odpadów z betonu i gruzu sklasyfikowanych jako odpady o kodzie 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 5, ppkt d); 2) w zakresie odbioru odpadów z tworzyw sztucznych: a) odbiór zapełnionych kontenerów otwartych, o pojemności 21 m3 stanowiących własność Zamawiającego; przeznaczonych do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów; b) transport odebranych odpadów z tworzyw sztucznych sklasyfikowanych jako odpady o kodzie 20 01 39 – tworzywa sztuczne do miejsca ich magazynowania i zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 5, ppkt d); c) każdorazowe podstawianie na teren PSZOK-u, z którego został odebrany pełny kontener, pustego kontenera na tworzywa sztuczne o pojemności 21 m3, będącego własnością Zamawiającego, w dniu realizacji zlecenia. 3) w zakresie odpadów wielkogabarytowych: a) odbiór zapełnionych kontenerów otwartych, o pojemności 21 m3 stanowiących własność Zamawiającego, przeznaczonych do zbierania odpadów wielkogabarytowych, zlokalizowanych na terenie PSZOK-ów; b) transport odebranych odpadów wielkogabarytowych sklasyfikowanych jako odpady o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 5, ppkt e) i f); c) każdorazowe podstawianie na teren PSZOK-u, z którego został odebrany zapełniony kontener, pustego kontenera na odpady wielkogabarytowe o pojemności 21 m3, będącego własnością Zamawiającego, w dniu realizacji zlecenia; 4) w zakresie odpadów z farb: a) odbiór, poprzez ręczny załadunek na samochód Wykonawcy, odpadów farb, farb drukarskich, klei, lepiszczy, żywic, zgromadzonych w miejscach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie jednego z PSZOK; b) transport odebranych odpadów farb, farb drukarskich, klei, lepiszczy, żywic sklasyfikowanych jako odpad o kodzie 20 01 28 farby, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 lub o kodzie 20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, do miejsca ich magazynowania lub zagospodarowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w pkt 5, ppkt d); 5) w zakresie pozostałych czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia: a) oznakowanie kontenerów stanowiących własność Wykonawcy informacją zawierającą rodzaj odpadów zbieranych w kontenerze; b) utrzymanie kontenerów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym oraz technicznym, przez cały okres realizacji przedmiotowej umowy; c) wyczyszczenie po każdym opróżnieniu kontenerów w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń oraz pozostałości odpadów zgromadzonych wewnątrz kontenera; d) prowadzenie w pierwszej kolejności odzysku, w drugiej unieszkodliwiania odebranych odpadów, jeżeli Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie bądź przekazanie odebranych odpadów w pierwszej kolejności przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku, w drugiej przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania, jeżeli Wykonawca nie jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie; e) prowadzenie w pierwszej kolejności sukcesywnego recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia, a w drugiej odzysku odpadów objętych przedmiotem zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie lub przekazywanie odpadów w pierwszej kolejności przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia, a w drugiej odzysku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie; f) przekazywanie do unieszkodliwiania odpadów nienadających się do recyklingu lub odzysku, w przypadku, gdy Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie lub przekazywanie odpadów objętych przedmiotem zamówienia przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie; g) utrzymanie przez Wykonawcę czystości i porządku na terenie wokół kontenerów podczas ich odbiorów oraz podstawianie na terenie PSZOK..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu zakresu prac podanego w pkt II.1.4)

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 6000 zł.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia, tj.: 1.1. ważne zezwolenie na transport zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, które zezwala Wykonawcy na transport odpadów zaklasyfikowanych do: a) grupy 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, takie jak: tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne o kodzie 20 01 27* oraz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 o kodzie 20 01 28. b) grupy 17 -zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07. 1.2. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), dotyczące odpadów zaklasyfikowanych do: a) grupy 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, takie jak: tworzywa sztuczne o kodzie 20 01 39, odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne o kodzie 20 01 27* oraz, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 o kodzie 20 01 28. b) grupy 17 -zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07. 2. Zamawiający oceniając posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty opisane w pkt 9.4.2. i 9.4.3. w części IV, potwierdzające spełnianie wymogów podanych w pkt 1. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt 1.1., 1.2. musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną. 4. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł. 2. Zamawiający oceniając posiadanie wiedzy i doświadczenia, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży poświadczenie dla każdego z zamówień podanych w pkt 1.2., potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt 1 musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną. 5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. 6. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, w celu wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej następującymi urządzeniami: a) samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 26 ton, wyposażonymi w hakowy system załadowczy, 3 osiowy, przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu kontenerów będących własnością Zamawiającego o pojemności 21 m3 – 2 sztuki, b) samochodami ciężarowymi o masie całkowitej do 18 ton, wyposażonymi w bramowy systemem załadowczym (tzw. bramowcami), przystosowanymi do załadunku, rozładunku i transportu otwartych kontenerów o pojemności od 5 m3 do 7 m3 przeznaczonych do zbierania odpadów z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej – 2 sztuki; c) samochodami o masie całkowitej do 5 ton, przystosowanymi do transportu oraz ręcznego załadunku i rozładunku odpadów z farb, lakierów, żywic i lepiszczy, samochody powinny gwarantować bezpieczny przewóz wyżej wymienionych odpadów, powinny być szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się odpadu na zewnątrz – 2 sztuki; d) kontenerami otwartymi o pojemności 7 m3, przystosowanymi do zbierania odpadów z budowy i remontów – 6 sztuk, e) kontenerami otwartymi o pojemności 36 m3 – 2 sztuki, f) kontenerami otwartymi o pojemności 18 m3 – 2 sztuki. 2. Zamawiający oceniając dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia opisane w pkt 9.4.5. w części IV, potwierdzające spełnianie wymogu podanego w pkt 1. 3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki podane w pkt 1.3. musi spełniać dowolny Wykonawca składający ofertę wspólną lub Wykonawcy łącznie. 5. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada: 1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dokumenty dotyczące w szczególności: a) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, b) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena – 90
 • 2. Termin płatności faktury – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 2) zmiany warunków płatności, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 3) zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy; 4) zakres przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, lub okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy; 5) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy; 6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenia Podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekosystem.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, osoba uprawniona do kontaktów: Monika Cander, pok. nr 131 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2014 godzina 08:30, miejsce: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23 we Wrocławiu, Sekretariat (pokój nr 106, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.4.18) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 23.12.2014.