Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: w pkt 2 w rozdz. XIV wykreśla się ppkt 5, 6 i 7.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 09.07.2018 r. do godz. 1230,

– otwarcia ofert – na dzień 09.07.2018 r. o godz. 1300.