Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 09.07.2018 r. o godz. 12:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów komunalnych/przemysłowych oraz powierzchniowe sprzątanie zalegających odpadów na nieruchomościach pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 09.07.2018 r. o godz. 13:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

S&A SERVICE Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 198 720,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: 42 dni od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Warunki płatności – określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 200 000,00 zł brutto.