Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.5854/06/2015/W                    Wrocław, dnia 11.06.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do przetargu nieograniczonego na:

 

WYKONANIE DWÓCH SERII BADAŃ MONITORINGOWYCH PIĘCIU WYŁĄCZONYCH Z EKSPLOATACJI SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WROCŁAW ORAZ WYKONANIE INWENTARYZACJI STUDNI ODGAZOWUJĄCYCH WRAZ Z ICH RENOWACJĄ, Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCEJ SIECI MONITORINGOWEJ

 

  

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr A