Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie dwóch serii badań monitoringowych pięciu wyłączonych z eksploatacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych stanowiących własność Gminy Wrocław oraz wykonanie inwentaryzacji studni odgazowujących wraz z ich renowacją, z wykorzystaniem istniejącej sieci monitoringowej” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

z ceną ofertową brutto: 36 666,30 zł.

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

2) proGEO Sp. z o.o.

Al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

3) LEMITOR Ochrona Środowiska  Sp. z o.o.

ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena – 7,59 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 7,83 pkt,

3) oferta nr 3:

–  w kryterium cena – 5,44 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 5,90 pkt.