Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-10 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie wzoru pełnomocnictwa wystawionego na Wykonawcy, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności zapisami IRiESD?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający akceptuje wszystkie pełnomocnictwa, prawidłowe pod względem obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wskaże na terenie jakich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego leżą punkty poboru objęte niniejszym postępowaniem?

Odpowiedź nr 2:

Wszystkie punkty poboru objęte niniejszym zamówieniem leżą na terenie obsługiwanym przez Tauron Dystrybucja S.A.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyjaśni co w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty, jaka będzie przeznaczona na dane zamówienie oraz czy Zamawiający będzie sam nadzorował tę kwotę?

Odpowiedź nr 3:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 3 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

㤠3

Termin realizacji

  1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. jednakże nie dłużej niż do daty, w której wykorzystane wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie kwotę określoną w § 5 ust. 1 umowy.
  2. Strony postanawiają, że termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu do daty, jaką wskaże Zamawiający jako zakończenia realizacji przedmiotu umowy, z przyczyny określonej w ust. 3.
  3. W sytuacji gdy przewidywana przez Zamawiającego, w oparciu o przeprowadzoną przez Zamawiającego, kalkulację wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miniony okres rozliczeniowy, suma wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następnym okresie rozliczeniowym, będzie mogła osiągnąć kwotę określoną w § 5 ust. 1, Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o dacie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, tak aby nie doszło do przekroczenia kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki wynikające z umowy odpowiednio wcześniej, adekwatnie do terminu, o który zmieni się data zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
  5. W celu niedopuszczenia do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie przekraczającym termin określony w niniejszym paragrafie, Zamawiający, będzie monitorować wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę, w tym m.in. poziom wykorzystania wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
  6. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego z tytułu zakończenia realizacji przedmiotu umowy przed datą 31.12.2015 r.
  7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej wobec Wykonawcy, jeżeli:

1) Wykonawca podejmie się realizacji usługi w zakresie wykraczającym poza umowne terminy,

2) Zamawiający, z przyczyny określonej w ust. 3 zmieni termin zakończenia świadczenia usługi oraz zmieni termin zakończenia realizacji zamówienia.”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający zmieni obecne zapisy w taki sposób, aby jasno z nich wynikało, że nawet w przypadku wyczerpania się kwoty zamówienia, należności wynikłe za dany okres rozliczeniowy będą opłacone?

Odpowiedź nr 4:

Odpowiedź jak na pytanie nr 3.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający zmieni zapisy dot. terminów odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz terminów rozliczeń z obecnej formy na zgodne z okresami rozliczeniowymi OSD.

W obecnej postaci zapisy są nie możliwe do spełnienia, w przypadku gdy OSD stosuje okresy rozliczeniowe inne niż miesięczne. Podmiot uprawniony do dokonywania odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych to OSD. Wykonawca nie ma wpływu na termin dokonania przedmiotowych odczytów przez OSD do Wykonawcy

Odpowiedź nr 5:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 5 ust. 7 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą zgodnie z okresami rozliczeniowymi OSD.”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dołączania arkusza kalkulacyjnego na nośniku elektronicznym wraz z fakturami (wzór umowy § 6 ust. 2) oraz kar wynikłych z niedostarczenia przedmiotowych rzeczy/dokumentów?

W momencie otrzymania faktury wraz z wyszczególnieniem należności i zużyć w zakresie każdego z punktów, dany nośnik z arkuszem kalkulacyjnym jest zbyteczny, a podroży to cenę ofertową Wykonawcy.

Odpowiedź nr 6:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) § 6 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

㤠6

Zasady rozliczeń

1. Za wykonanie dostawy energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za miesiąc rozliczeniowy w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Wykonawca każdorazowo na fakturze wskaże pozycje stanowiące odrębne rozliczenie dla każdego z punktu poboru energii elektrycznej, o których mowa w §1 ust. 3.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym (wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi), przez Zamawiającego na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

3. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy wierzytelności wyłącznie za pisemna zgodą Zamawiającego.”

2) § 7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % ceny ofertowej netto określonej w § 5 ust. 1,

b) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) w wysokości 4.000,00 zł, za każdy przypadek niewywiązania się ze zobowiązań;”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający zmieni we wzorze umowy w § 6 ust. 3 termin płatności z obecnego na dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

Czy Zamawiający zmieni we wzorze umowy w § 6 ust. 6, tak aby, w przypadku powstania nadpłaty Zamawiający mógł się zwrócić do sprzedawcy o ich zwrot na konto lub o przeksięgowanie na poczet innych należności. Systemy bilingowe przewidzianego przez Zamawiającego przypadku nie posiadają, w związku z czym dany zapis może wpłynąć na ograniczenie konkurencji oraz na policzenie dodatkowych opłat w cenie jednostkowej energii elektrycznej, co jest niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy §4 ust.2 pkt 3?

Wykonawca nie jest właścicielem i nie ma dostępu do infrastruktury technicznej (sieci, liczników itd.). Kwestie techniczne leżą po stronie OSD. Pozostawienie więc danego zapisu może na Wykonawcę nieść ryzyko ponoszenia nieuzasadnionych kosztów, w przypadku np. niewłaściwego użytkowania sieci po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę oraz ponoszenia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z realizacją przedmiotowej umowy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający doda do wzoru umowy, w § 7 zapisy umożliwiające nakładanie kar umownych na Zamawiającego przez Wykonawcę (tak, aby zachować równość w stosunku cywilno- prawnym)?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane i dokumenty wygranemu Wykonawcy, celem przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (pzs)?

Czy Zamawiający uzależni termin wejścia w życie od pozytywnie przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy?

Pozostawienie terminu w obecnej, sztywnej formie, może spowodować ograniczenie konkurencji, ze względu na ryzyko nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikłych z przedmiotowego zamówienia.

Na wejście w życie wpływa nie tylko Wykonawca, ale także pozytywna weryfikacja zgłoszeń umów sprzedaży energii elektrycznej przez OSD, czyli także dostosowanie układu pomiarowo rozliczeniowego.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne dane i dokumenty celem przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Umowa wchodzi w życie zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 1 projektu umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie (w imieniu Zamawiającego) do OSD zawiadomienia o zawarciu umowy na dostawę energii elektrycznej.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp informujemy, że w/w postępowaniu zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 19.11.2014 r. do godz. 930,

– otwarcia ofert – na dzień 19.11.2014 r. o godz. 1000.