Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-19 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnosi o usunięcie ze wzorca umowy treści par. 4 ust. 4 z uwagi na fakt, iż przedmiotem niniejszego zamówienia jest wycena przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek do Adresatów oraz zwracania ich do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia (zgodnie z pkt 2 Części III SIWZ – Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami). Kwestia częstotliwości doręczania przesyłek powszechnych stanowi odrębną kwestię i ujęta jest w ustawie Prawo pocztowe.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru i dostarczania przesyłek z/do adresu wskazanego przez Zamawiającego w par. 4 wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ w przypadku wcześniejszego zgodnego zaakceptowania zmian?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru i dostarczania przesyłek z/do adresu wskazanego w § 4 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający z uwagi na swoje bardzo istotne realizowane zadania dopuszcza możliwość nadawania przesyłek pocztowych określonych w niniejszym Zamówieniu z naniesioną przez tzw. podmiot trzeci niebędący stroną umowy, a będący podwykonawcą Oferenta adnotacją na przyjętych do nadania przesyłkach lub/i książkach nadawczych: „w imieniu” lub/i „na rzecz” Ekosystem sp. z o.o.?

Przykład strony adresowej przesyłki Zamawiającego z zamieszczonym przez podwykonawcę dopiskiem:

„ABCDE ……. (nazwa firmy niebędącej stroną umowy z Zamawiającym)

Na rzecz lub/i w imieniu

Ekosystem sp. z o.o.”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający na obecnym etapie nie dopuszcza możliwości nadawania przesyłek pocztowych z naniesioną przez Wykonawcę na przesyłkach pocztowych oraz książkach nadawczych adnotacją „w imieniu” lub/i „na rzecz” Ekosystem. Zamawiający zastrzegł w § 14 ust. 1 pkt 4) projektu umowy zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach adresów lub/i nazw niezwiązanych z adresem adresata?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach pocztowych adresów lub/i nazw niezwiązanych z adresem adresata oraz reklam.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zawieranej w ramach niniejszego postępowania umowy (wzorzec umowy) zapisu: „Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki”?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający w § 14 ust. 1 projektu umowy przewidział możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

Pytanie nr 6:

W związku z niejednoznacznym określeniem przez Zamawiającego w SIWZ Część III – Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami (pkt 2) oraz określeniem w SIWZ Część III obrotu zagranicznego (pkt 3), Wykonawca prosi o jednoznaczne zdefiniowanie obszaru świadczenia usług. Ponadto paragraf 5 wzorca umowy również sugeruje, iż przedmiotem umowy jest również pocztowy obrót międzynarodowy.

Odpowiedź nr 6:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

a) zdanie pierwsze w pkt 3 w cz. III Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe krajowe (gabaryt A i B):”,

b) ust. 2 w § 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania reklamacji przesyłki rejestrowanej w obrocie krajowym w terminie do 12 miesięcy od dnia jej nadania.”

Pytanie nr 7:

Wykonawca prosi również o jednoznaczne określenie przedmiotu umowy (gdyż we wzorcu umowy par. 1 znajdujemy zapis: „Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego świadczenia usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w zakresie, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (rejestrowanych i nierejestrowanych) i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów …” Również w Formularzu cenowym załącznik nr II str. 4 pojawia się określenie PACZKI KRAJOWE, które może niejednoznacznie sugerować, iż przedstawione pozycje mogą dotyczyć paczek, lub listów. Proszę zatem jednoznacznie określić przedmiot zamówienia i dokonać stosownych poprawek wzorca umowy oraz Formularza cenowego, tak aby Wykonawca mógł złożyć ofertę w prowadzeniu postepowania.

Odpowiedź nr 7:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

z załącznika nr II „Formularz cenowy” ze str. 4 wykreśla się pozycję o treści „PACZKI KRAJOWE” (w załączeniu zamienna strona nr 4 Formularza cenowego),

ust. 1 w § 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……………… r. na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego świadczenia usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w zakresie, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (rejestrowanych i nierejestrowanych) oraz ich ewentualnych zwrotów (po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi), w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej „usługą),zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a po jej zmianach, wprowadzonych w trakcie trwania umowy, zgodnie z uwzględnieniem tych zmian.”

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów wzorca umowy stanowiącego załącznik do SIWZ (par. 7) – w zakresie zapisów dot. terminu uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy z „Zamawiający dokona przelewu należności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawcę na fakturze” na „Termin płatności faktury wynosić będzie do 21 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury. Faktura nadana zostanie przez Wykonawcę przesyłką listową poleconą w ciągu 2 dni roboczych od daty jej wystawienia”?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia, jako załączników do zawieranej umowy (wzorzec umowy do SIWZ) regulaminów świadczonych usług, wzorów zestawień i książek nadawczych oraz poprawnego adresowania przesyłek?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający w § 4 ust. 17 projektu umowy określił warunki wprowadzenia jako załączników do zawieranej umowy regulaminów świadczonych usług, wzorów zestawień i książek nadawczych oraz poprawnego adresowania przesyłek.

Pytanie nr 10:

Czy, z uwagi na istotny charakter nadawanej korespondencji, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował na terenie każdej gminy w kraju własnym punktem odbioru niedoręczonych pod adres adresata przesyłek, czy też nie jest istotna odległość, jaka będzie dzielić adresata od placówki awizacyjnej i może wynosić 20, 50 lub 100 km? Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował na terenie każdej dzielnicy miasta Wrocławia co najmniej czterema własnymi punktami odbioru niedoręczonych pod wskazany adres przesyłek (posiadał możliwość awizowania przesyłek)?

Czy Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do oferty stosowne Oświadczenia o spełnieniu wymogu przedstawionego przez Zamawiającego ze wskazaniem źródła, gdzie Zamawiający może na bieżąco podczas realizacji umowy weryfikować prawdziwość oświadczenia (np. link do własnej strony www) w celu umożliwienia adresatom podjęcia przesyłek Zamawiającego?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający wymaga jedynie, aby Wykonawca dysponował na terenie każdej dzielnicy miasta Wrocławia co najmniej jednym punktem odbioru przesyłek niedoręczonych pod wskazany adres (posiadał możliwość awizowania przesyłek).

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pytaniu nr 10.

Pytanie nr 11:

Czy z uwagi na istotny charakter nadawanej korespondencji, Zamawiający wymaga, aby w przypadku możliwości realizacji usług przez podwykonawców – Wykonawcę łączyła z podwykonawcami pisemna umowa?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający w § 4 ust. 18 projektu umowy dopuszcza możliwość korzystania przy wykonaniu zamówienia z usług podwykonawców, z tym że Wykonawca odpowiadać będzie za działania i zaniechanie działań podwykonawcy jak za swoje własne. Zamawiający nie określa warunków, jakie mają łączyć Wykonawcę oraz jego podwykonawców.

Pytanie nr 12:

Czy określone we wzorcu umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (par. 3 ust. 7) uprawnienie Zamawiającego do zlecenia usługi innemu operatorowi dotyczy przypadku nie odebrania przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie, z wyłącznej winy Wykonawcy, która wyłącza naruszenie umowy ze strony Zamawiającego? W jaki sposób ustalane będą koszty, czy za samą czynność odbioru, czy też za wszystkie przesyłki, które zostały nie odebrane i czy Wykonawca będzie miał wpływ na wybór innego operatora skoro ma być obciążany kosztami? Wykonawca wnosi o zmianę dotychczasowego zapisu par. 9 ust. 1 ppkt 2 lit. b) na nowe brzmienie: „w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór”.

Odpowiedź nr 12:

Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 7 projektu umowy dotyczy nieodebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego przesyłek pocztowych w wyznaczonym dniu i czasie, z winy Wykonawcy. Wykonawca będzie obciążony kosztami realizacji usługi w zakresie określonym przedmiotem umowy. Zamawiający sam dokona wyboru innego operatora pocztowego. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę dotyczącą § 9 ust. 1 ppkt 2 lit. b) projektu umowy.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczania przez siebie przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru (usługa powszechna, niepowszechna)?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości oznaczenia przesyłki listowej na stronie adresowej, w celu rozróżnienia jej charakteru.

Pytanie nr 14:

Czy w związku z określeniem we wzorcu umowy stanowiącym załącznik do SIWZ (par. 4 ust. 15) wymogu dostarczenia Zamawiającemu pieczęci z wzorem znaku opłaty pocztowej, Wykonawca dobrze rozumie, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych opłacanych w formie bezgotówkowej (z dołu), bez oklejania przesyłek znaczkami pocztowymi?

Odpowiedź nr 14:

Zgodnie z § 4 ust. 15 projektu umowy znaczek opłaty pocztowej zastąpi pieczęć wykonana według wzoru w skali 1:1, dostarczonego przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy.

Pytanie nr 15:

Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż Zamawiający w części II SIWZ punkt 2 miał na myśli dokument opisany w pkt 9.3.2. w części II SIWZ?

Odpowiedź nr 15:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – pkt 2 w cz. II Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zamawiający oceniając posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, uzna za spełnianie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca złoży dokument opisany w pkt 9.3.2. w części IV, potwierdzający spełnianie wymogu podanego w pkt 1.”

Pytanie nr 16:

Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż określenie „przesyłka lokalna” charakteryzuje przesyłki nadane przez Zamawiającego do odbiorców z obszaru administracyjnego miasta Wrocławia?

Odpowiedź nr 16:

Tak, określenie „przesyłka lokalna” charakteryzuje przesyłki nadane przez Zamawiającego do odbiorców z obszaru administracyjnego miasta Wrocławia.

Pytanie nr 17:

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że określenie w Formularzu cenowym „przesyłka listowa polecona” oznacza przesyłkę niebędącą przesyłką najszybszej kategorii?

Odpowiedź nr 17:

Tak, określenie w Formularzu cenowym „przesyłka listowa polecona” oznacza przesyłkę niebędącą przesyłką najszybszej kategorii.

Pytanie nr 18:

Czy określone w Załączniku nr II do SIWZ przesyłki polecone nadawane będą również zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym czy Zamawiający wymaga, by potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłek skutkowało zachowaniem terminów, o których mowa w rzeczonym kodeksie?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach niniejszej umowy nie będzie wysyłał korespondencji, jako podmioty uprawniony do prowadzenia postępowania zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie dotychczasowego zapisu par. 14 ust. 1 wzorca umowy SIWZ odnośnie zmian istotnych postanowień umowy o nowy punkt:

7) zmiany cen świadczonych usług, po uprzednim przyjęciu przez Prezesa Komunikacji Elektronicznej w sposób dopuszczony przez Prawo pocztowe (Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1529)?

Odpowiedź nr 19:

Odpowiedź jak na pytanie nr 5.

Załączniki:

Strona nr 4 załącznika nr II (zamienna)