Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców Gminy Wrocław do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 72 792,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) EKO-LOGIS Jacek Adamczyk

ul. Cicha 5/1, 51-659 Wrocław,

2) Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o.

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce,

3) CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław,

4) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – oferta odrzucona,

oferta nr 2 – 5,38 pkt,

oferta nr 3 – 10,00 pkt,

oferta nr 4 – 7,49 pkt.