Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-4 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W części III SIWZ pkt 13: Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie ochrony obiektów.

Jednocześnie zgodnie z pkt 3 części II SIWZ: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Zwracamy się więc z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wyraża zgodę na poleganie na potencjale technicznym innych podmiotów, w szczególności w takim zakresie jak: pojazdy grup interwencyjnych oraz monitorowanie systemów alarmowych?

Odpowiedź nr 1:

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom, nawet w części, która została zastrzeżona przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę, w takim zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony obiektów pkt I.1., Zamawiający wymaga by wykonawca zapewnił usługi portierskie prowadzone przez pracownika wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, które ustawowo przysługują jedynie osobom wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (dawna licencja pracownika ochrony).

Zwracamy się więc z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby w obiekcie przy ul. Kazimierza Michalczyka wykonawca zapewnił usługi portierskie prowadzone przez pracownika wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego na jednym posterunku jednoosobowym w dni pracujące dla Zamawiającego (w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 700-1600, we wtorki i środy w godzinach 700-1730) wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

Czy w pozostałych godzinach bezpośrednia ochrona fizyczna również ma być świadczona przez pracownika wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

Odpowiedź nr 2:

Tak, Zamawiający wymaga, aby w obiekcie przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 wykonawca zapewnił usługi portierskie prowadzone przez pracownika wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego na jednym posterunku jednoosobowym w dni pracujące dla Zamawiającego (w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 700-1600, we wtorki i środy w godzinach 700-1730) wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

W pozostałych godzinach bezpośrednia ochrona fizyczna może być świadczona przez pracownika wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, albo przez pracownika, który na tą listę nie jest wpisany.

Pytanie nr 3:

W projekcie umowy § 2 pkt 1.1., stanowiącym załącznik do SIWZ, Zamawiający nie ujął konserwacji i serwisu zainstalowanego systemu alarmowego, systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli wjazdów, który zgodnie z naszą wiedzą powinien odbywać się co trzy miesiące.

Zwracamy się więc z prośbą o doprecyzowanie czy wykonawca ponosi koszty przeglądu, serwisu, konserwacji, zakupu i wymiany niezbędnych elementów do prawidłowego funkcjonowania systemu alarmowego, systemów telewizji przemysłowej, systemów kontroli wjazdów, w tym w szczególności wymiany baterii do zainstalowanych czujek?

Jeżeli wykonawca ma ponosić koszty przeglądu i konserwacji systemów wymienionych powyżej, prosimy o doprecyzowanie jak często rzeczone przeglądy mają się odbywać?

Odpowiedź nr 3:

Alarmy będą konserwowane przez firmę wskazaną przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy (zgodnie z pkt 15.1. w części II załącznika nr 1 do SIWZ).

Wykonawca zobowiązany będzie tylko do utrzymywania w należytym stanie technicznym punktów kontrolnych zainstalowanych przez Wykonawcę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z § 4 pkt 2.1. Zamawiający wymaga: 1) realizacji umowy (w zakresie ochrony) przez osoby posiadające aktualne badania psychofizyczne stwierdzające zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony oraz osoby, które są jednocześnie sprawne fizycznie (wykluczeni są pracownicy z dysfunkcją narządów mowy, ruchu, słuchu lub zaburzeniami psychicznymi), niekarane i komunikatywne.

Zgłaszamy się więc z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z ustawą badania psychofizyczne posiadały osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, przy jednoczesnym posiadaniu zaświadczenia z medycyny pracy o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony przez pozostałych pracowników ochrony, niewpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga, by badania psychofizyczne posiadały tylko osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Z związku z powyższym zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – § 4 ust. 2 pkt 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1) realizacji umowy (w zakresie ochrony) przez:

a) osoby posiadające zaświadczenie z medycyny pracy o zdolności do wykonywania zadań pracownika ochrony, które są jednocześnie sprawne fizycznie (wykluczeni są pracownicy z dysfunkcją narządów mowy, ruchu, słuchu lub zaburzeniami psychicznymi uniemożliwiającymi wykonywanie zadań), niekarane i komunikatywne,

b) osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony posiadające aktualne badania psychofizyczne stwierdzające zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony, które są jednocześnie sprawne fizycznie (wykluczeni są pracownicy z dysfunkcją narządów mowy, ruchu, słuchu lub zaburzeniami psychicznymi), niekarane i komunikatywne,”.