Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie prac biurowych świadczonych na rzecz Zamawiającego” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

Tomasz Mazur „SERWIS KADR”

ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

z ceną ofertową brutto: 76 432,20 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca. Złożonej ofercie przyznano 10 punktów.