Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.13819/10/2014/W                Wrocław, dnia 24.10.2014 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ KOPERT DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

 

  

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy

4. Wyciąg z „Systemu Identyfikacji Wizualnej Ekosystem” – załącznik nr 1