Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu (po powtórnej ocenie ofert)

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Interwencyjne prace porządkowe polegające na powierzchniowym sprzątaniu terenów pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” po powtórnej ocenie ofert (po uznaniu zasadności przekazanej przez wykonawcę SITA ZACHÓD Sp. z o.o. informacji o zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp) do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

SITA ZACHÓD Sp. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław.

z ceną ofertową brutto: 371 266,20 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – oferta odrzucona,

oferta nr 2 – 4,99 pkt,

oferta nr 3 – 10,00 pkt.