Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 22.06.2018 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz ul. Janowskiej 51 (PSZOK)”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 22.06.2018 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:

CHEMEKO – SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 718 976,74 zł.

Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2:

Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

ALBA Braunschweig GmbH

Frankfurter Straẞe 251, 38122 Braunschweig, Niemcy

Cena ofertowa brutto: 651 418,20 zł.

Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 889 979,40 zł brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załączonym wzorem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik: Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej