Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 27.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Wrocław zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 oraz ul. Janowskiej 51 (PSZOK) do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

KONSORCJUM:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

ALBA Braunschweig GmbH

Frankfurter Straẞe 251, 38122 Braunschweig, Niemcy

z ceną ofertową brutto: 651 418,20 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

ul. Jerzmanowska 4-6, 54-519 Wrocław,

2) Konsorcjum:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław

ALBA Braunschweig GmbH

Frankfurter Straẞe 251, 38122 Braunschweig, Niemcy.

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

1) oferta nr 1:

–  w kryterium cena – 9,06 pkt,

–  w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–  w kryterium termin płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 9,44 pkt,

2) oferta nr 2:

–  w kryterium cena – 10,00 pkt,

–  w kryterium dysponowanie dodatkowym potencjałem technicznym – 10,00 pkt,

–  w kryterium płatności faktur – 10,00 pkt,

–  łączna punktacja – 10,00 pkt.