Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.4055/05/2015/W                         Wrocław, dnia 06.05.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na:

DRUKOWANIE DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE WROCŁAWIA

 

  

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr IV

3. Projekt umowy

4. Wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia – załącznik nr 1