Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka  23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail , faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl.

I.2) KOMUNIKACJA: 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki przetargu: www.ekosystem.wroc.pl.

Oferty należy przesyłać: pisemnie.

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I GOSPODARCZYCH W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ EKOSYSTEM SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU

Numer referencyjny: 21/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakresem zamówienia są usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 i 23 (oraz terenów zewnętrznych) oraz ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.

II.4) Główny kod CPV: 90910000-9.

II.5) Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r., lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) OPIS 

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg.

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

III.2.1) Termin składania ofert: 

Data: 27/11/2017, godzina: 10:30.

III.2.2) Termin otwarcia ofert: 

Data: 27/11/2017, godzina: 11:00.

III.2.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).