Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi nr 1-14 na pytania do SIWZ

Ekosystem Sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W rozdziale XIII SIWZ Zamawiający wskazuje kryterium „Ceny” jako jedyne kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i przyznaje 10 pkt. Czy Zamawiający będzie stosował inne kryteria i jak będą punktowane?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że w tym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Pytanie nr 2:

W rozdziale XII pkt 1 e) SIWZ Zmawiający wskazuje konieczność sprzątania budynku przy ul. Koziej natomiast w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia brak informacji dotyczącej zakresu sprzątania w/w budynku.

Czy Zamawiający zmodyfikuje szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia dodając specyfikację dotyczącą sprzątania obiektu przy ul. Koziej?

Odpowiedź nr 2:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – ppkt e) w pkt 1 rozdz. XII SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„e) ochronę obiektu przy ul. Koziej,”.

Pytanie nr 3:

W rozdziale I Zamawiający podaje informację o godzinach pracy spółki.

W jakich godzinach Zamawiający ustala możliwość wykonywania usługi sprzątania poszczególnych obiektów?

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z § 3 ust. 2 projektu umowy „Usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych winny być prowadzone z częstotliwością opisaną w Załączniku nr 2, w dni robocze w godz. 15.30 – 22.00”.

Pytanie nr 4:

Obiekty położone przy ul. K. Michalczyka 23 i ul. K. Michalczyka 9 – Czy Zamawiający wymaga, aby w pozostałych godzinach w dni pracujące (poza godzinami wskazanymi jako usługi portierskie) oraz w dni wolne całodobowo usługa wykonywana była przez pracownika posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Odpowiedź nr 4:

Zgodnie z zapisami pkt 1 w cz. II „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony obiektów” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na obiektach położonych przy ul. K. Michalczyka 23 i ul. K. Michalczyka 9 zapewnił usługi portierskie przez pracownika wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego na jednym posterunku jednoosobowym w dni pracujące dla Zamawiającego, tj. w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 700-1600, we wtorki i środy w godzinach 700-1730.

Pytanie nr 5:

Obiekt Janówek, Maślice – Czy Zamawiający wymaga, aby usługa wykonywana była przez pracownika posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie wymaga, aby na obiektach Janówek i Maślice usługa wykonywana była przez pracownika posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Pytanie nr 6:

W związku z wymogiem opróżniania na własny koszt zbiornika bezodpływowego, prosimy o wskazania, jakiej wielkości jest to zbiornik, jakie są koszty opróżnienia oraz jak często Wykonawca będzie zobligowany tę usługę wykonać?

Odpowiedź nr 6:

Wykonawca będzie zobligowany wykonywać usługę opróżniania pojemnika bezodpływowego w przypadku, gdy będzie on już pełny. Do tej pory opróżnianie pojemnika odbywało się 1-2 razy do roku. Jednorazowy koszt opróżnienia pojemnika to ok. 200 zł.

Pytanie nr 7:

Na jaki okres będzie zawarta umowa?

Odpowiedź nr 7:

Zgodnie z pkt 7 rozdz. III SIWZ „Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r., lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2017 r.”.

Pytanie nr 8:

Czy wykonawca może korzystać ze stacji monitoringu podwykonawcy, z którym ma podpisaną umowę?

Odpowiedź nr 8:

Zgodnie z pkt 5 rozdz. IV SIWZ „Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych”.

Pytanie nr 9:

W którym obiekcie ma wykonywać obowiązki pracownik kwalifikowany (w jakich godzinach)?

Odpowiedź nr 9:

Odpowiedź jak na pytanie nr 4.

Pytanie nr 10:

Czy wykonawca może zatrudnić osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności innymi niż wymienione w projekcie umowy § 4 pkt 2 p pkt 1 tj. „wykluczeni są pracownicy z dysfunkcją narządów mowy, wzroku, ruchu, słuchu lub zaburzeniami psychicznymi”?

Odpowiedź nr 10:

Zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – pkt 1 w ust. 2 § 4 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„1) realizacji umowy przez osoby komunikatywne, w zakresie ochrony przez osoby posiadające aktualne badania psychofizyczne stwierdzające zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony oraz osoby, które są sprawne fizycznie w zakresie narządów mowy, wzroku, ruchu, słuchu, a także bez zaburzeń psychicznych i niekarane,”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 11:

W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedł w życie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1265). Zgodnie z tym przepisem, podmioty zatrudniające osoby w oparciu o umowy zlecenie od 17 sierpnia 2016 r. mają obowiązek ustalania od 1 stycznia 2017 r. minimalnej płacy za 1 roboczogodzinę pracy na poziomie 13 zł. Mając powyższe na uwadze proszę o odpowiedź, czy Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, do czego zobowiązuje art. 7-11 w/w ustawy?

Odpowiedź nr 11:

W związku z tym, że umowa nie będzie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, nie zawiera ona postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, przewidzianych w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio wykonujące czynności wskazane w załącznikach nr 1 i 2, były zatrudnione na umowę o pracę.

Pytanie nr 12:

Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie, że w związku z wejściem w życie od dnia 1 września 2016 r. przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok 2017 dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.

Zaznaczamy przy tym, że choć tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r., to jednak przepis ją wprowadzający wszedł w życie 17 sierpnia 2016 r. (na mocy art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zaś znowelizowany art. 90 ust. 1 pzp wszedł w życie 1 września 2016 r. (w myśl art. 4 u.m.w.p.), a zatem koszty osobowe, związane z wykonywaniem zamówienia, są w dniu składania ofert nie tylko możliwe do przewidzenia, ale wręcz konieczne do oszacowania tak, aby Wykonawca prawidłowo wypełnił dyspozycję art. 90 ust. 1 pzp.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający będzie oceniał oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 13:

Czy w związku z ogłoszeniem wysokości minimalnego wynagrodzeni za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. – M.P. nr 934) Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2017 r. w znanej na dzień składania ofert wysokości, tj. min. 2000 zł na umowę o pracę oraz min. 13 zł za 1 roboczogodzinę pracy na umowę – zlecenie, czy też Zamawiający nie stawia takiego wymagania i po zawarciu umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej?

Odpowiedź nr 13:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia umownego.

Zgodnie z zapisami SIWZ cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty osobowe wynikające z przepisów prawa.

Pytanie nr 14:

Czy każda roboczogodzina powinna być wypracowana w oparciu o umowę o pracę?

Odpowiedź nr 14:

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga, aby osoby bezpośrednio wykonujące czynności wskazane w załącznikach nr 1 i 2, były zatrudnione na umowę o pracę.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin:

– składania ofert – do dnia 01.12.2016 r. do godz. 1030,

– otwarcia ofert – na dzień 01.12.2016 r. o godz. 1100.