Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 L.dz. AXXZ.MC.21154/12/2015/W                            Wrocław, dnia 15.12.2015 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 do przetargu nieograniczonego na:

 OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA ZADANIA PN. BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW – POJEMNIKI PODZIEMNE, PÓŁPODZIEMNE I OSŁONY ŚMIETNIKOWE)

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Wykaz wnętrz blokowych znajdujących się w obrębie osiedli: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie oraz Przedmieście Oławskie – załącznik nr 1a

6. Wzór tabelki do sporządzenia opracowania nr 1 – załącznik nr 1b