Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści SIWZ

Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób – § 1 ust. 2 pkt 5 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„5) nieczynne składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu – obiekt Kwidzyńska, dz. Nr 5/7, 5/8, AM-21, obręb Kowale, dz. Nr 17/11, 17/12, 17/13, 17/30, 17/36, AM-5, obręb Kowale.

Zakres prac objętych zamówieniem na terenie obiektu Kwidzyńska obejmować będzie powierzchniowe usunięcie zalegających odpadów – usunięcie zalegających odpadów z przyległych do składowiska dróg (plan sytuacyjny – załącznik nr 2E), załadunek i transport odpadów w miejsca prawnie dopuszczone do przetwarzania bądź wykorzystania, zgodnie z ust. 3.”.

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.