Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.13705/10/2014/W                                 Wrocław, dnia 17.10.2014 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do przetargu nieograniczonego na:

KONSERWACJĘ TERENÓW NIECZYNNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH POLEGAJĄCĄ NA RĘCZNYM I MECHANICZNYM USUNIĘCIU ROŚLINNOŚCI TRAWIASTEJ ORAZ SPRZĄTANIU ZALEGAJĄCYCH ODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW

 

zawiera:

1. Instrukcję dla wykonawców

2. Załączniki od nr I do nr VIII

3. Projekt umowy

4. Wzór gwarancji

5. Wzór umowy – załącznik nr 1

6. Plany sytuacyjne – załączniki od nr 2A do nr 2E