Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zamawiający, Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Konserwację terenów zielonych polegającą na mechanicznym usuwaniu roślinności trawiastej z nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław” do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

S&A Service Sp. z o.o.

ul. Głubczycka 8, 52-026 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 329 670,00 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca. Złożonej ofercie przyznano 10 punktów.