Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.15137/10/2016/W                       Wrocław, dnia 28.10.2016 r.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu na:

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 I UL. KOZIEJ (SKŁADOWISKO ODPADÓW) WE WROCŁAWIU

  

 

Integralną część niniejszej SIWZ (treść SIWZ) stanowią:

1. Formularz oferty wraz z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzór gwarancji