Biuletyn Informacji Publicznej

Złożone oferty

W dniu 04.11.2016 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert w przetargu na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu”.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 04.11.2016 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następującą ofertę:

Oferta nr 1:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Cena ofertowa brutto: 40 048,60 zł.

Czas trwania zamówienia: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Warunki płatności – określone w projekcie umowy.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 40 099,97 zł brutto.