Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka  23, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 75 86 900, e-mail , faks 71 75 86 922. Adres strony internetowej (URL): www.ekosystem.wroc.pl

I.2) KOMUNIKACJA: 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierająca warunki przetargu: www.ekosystem.wroc.pl

Oferty należy przesyłać: pisemnie

Adres: Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, Sekretariat (I piętro)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu.

Numer referencyjny: 20/2016

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dane szczegółowe:

1) sumaryczna moc zamówiona dla obiektów użytkowanych przez Zamawiającego około 140 kW,

2) ilość układów pomiarowych (ppe) rozliczających zużytą energię elektryczną – 2 szt.,

3) szacunkowe całkowite zużycie energii w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. – 144 MWh,

4) grupa taryfowa (poprzednia i zamawiana) – B21,

5) numer umowy (odbiorcy) – 15/286/2012,

6) strefa – całodzienna.

II.4) Główny kod CPV: 09000000-3

Dodatkowe kody CPV:09300000-2, 09310000-5

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) OPIS 

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg

III.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,

Informacja na temat wadium 900,00 zł

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

III.2.1) Termin składania ofert: 

Data: 04/11/2016, godzina: 10:30,

III.2.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)