Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na Dostawę papieru biurowego do siedziby Zamawiającego do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 14 335,65 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) ERIE MARCINKIEWICZ Sp.j.

ul. Ślężna 116, 53-111 Wrocław

2) PARTNER PAPES Sp. z o.o.

ul. Wagonowa 28A, 53-609 Wrocław,

3) CELTA Andrzej Migdał. Małgorzata Usiatycka Sp.j.

ul. Krakowska 29d, 50-424 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – 8,94 pkt,

oferta nr 2 – 10,00 pkt,

oferta nr 3 – 9,50 pkt.