Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.7770/10/2017/W                         Wrocław, dnia 10.10.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu na:

DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. JANOWSKIEJ 51 I UL. KOZIEJ (SKŁADOWISKO ODPADÓW) WE WROCŁAWIU

  

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Formularz oferty z załącznikami

2. Projekt umowy