Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 19.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ekosystem Sp. z o.o. zawiadamia, że w przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu do realizacji zamówienia został wybrany następujący wykonawca:

TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

z ceną ofertową brutto: 40 649,04 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (spełniającą wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył tylko w/w Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano 10,00 punktów.