Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

L.dz. AXXZ.MC.15149/10/2016/W                       Wrocław, dnia 28.10.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

  

 Integralną część niniejszej SIWZ (treść SIWZ) stanowią:

1. Formularz oferty wraz z załącznikami

2. Projekt umowy

3. Wzory formularzy potwierdzeń odbioru – załączniki nr 1 i 2

4. Uchwała nr XXIX/643/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla – załącznik nr 3