Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ekosystem Sp. z o.o., zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na „Leasing operacyjny 4 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Zamawiającego” do realizacji zamówienia zostało wybrane następujące Konsorcjum:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Motorpol Sp. z o.o.

ul. Piękna 21, 50-505 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 162 440,29 zł.

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1) MARSZAŁEK S.K.A.

ul. Makuszyńskiego 74/76, 42-209 Częstochowa

2) Konsorcjum:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Motorpol Sp. z o.o.

ul. Piękna 21, 50-505 Wrocław

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

oferta nr 1 – odrzucona,

oferta nr 2 – 10,00 pkt.